Thema: „Die Gleichberechtigung”

Thema: „Die Gleichberechtigung”

Dzisiaj napisałam po niemiecku co nieco o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn. Można to potraktować jako zbiór argumentów czy opinii potrzebnych do dyskusji, pomocnych w wyrażeniu własnego zdania na temat równości kobiet i mężczyzn. Pod spodem znajduje się przygotowany przeze mnie słowniczek do tematu wraz z przykładami zastosowania. W kolejnych dniach będę kontynuować ten temat.

Słowniczek nie jest ułożony alfabetycznie, gdyż słówka i przykłady ich użycia napisałam w kolejności występowania w tekście.W samym tekście zaznaczyłam słówka, które są wyjaśnione w słowniczku.

1) Die Gleichberechtigungsollte grundsätzlich gelten.
2) Jegliche Benachteiligungwegen des Geschlechts ist ausgeschlossen.
3) Die Frauen sollten die gleichen Rechte wie die Männer haben.
4) Die Frau entscheidet über sich selbst.
5) Die Realität ist oft anders: die Frauen verdienen weniger als die Männer und der Frauenanteil in gut bezahlten Branchen ist gering.
6) Die Gesellschaft sollte auf der Gleichheit der Geschlechter beruhen.
7) Im Berufsleben wurde die Frau integriert und laut Verfassung dem Mann gleichgestellt, aber diese Voraussetzung wird nicht immer erfüllt
8) Der Staat sollte bei der Kinderbetreuung helfen und berufstätige Frauen entlasten
9) Die Frauen übernehmenmeistens die Pflichten, die mit dem Haushalt und mit der Kindererziehung verbunden sind.
10) Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollte den Frauen erleichtert werden. 
11) Die Mütter schränkenzugunsten ihrer Kinder ihre beruflichen Ambitionen ein.
12) In Aufsichtsräten und Vorständen gibt es wenige Frauen.
13) Die Frauen dominieren die Sprach- und Kulturwissenschaften an Hochschulen. Die Elektrotechnik ist ein klassischer männlicher Studiengang
14) Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist nicht in allen wirtschaftlichen und sozialen Bereichen verwirklicht
15) Es gibt keine Chancengleichheit in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
16) In wichtigen Entscheidungspositionen sind die Frauen nicht ausreichend repräsentiert. 
17) Der Staat greift in verschiedene Bereiche des Lebens mit gesetzlichen Regelungen ein, um fürGleichberechtigung und Chancengerechtigkeit von Männern und Frauen zu sorgen.
18) Der Staat setzt sich zum Ziel, der sozialen Gleichheit im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich zu verhelfen.
19) Entscheidend für die Stellung der Frau in der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sind: die rechtliche Entwicklung, das Rollen- und Selbstverständnis von Frauen und Männern.
Słowniczek:
die Gleichberechtigung – równouprawnienie
 
Die Frauen kämpfen für die volle Gleichberechtigung.
grundsätzlich – zasadniczo 
 
Grundsätzlich habe ich nichts dagegen
gelten – obowiązywać 
In Polen gelten andere Rechte als z. B. in China. 
die Benachteiligung- dyskryminacja 
 
Die Frauen kämpfen gegen die Benachteiligung.
ausgeschlossen – wykluczony 
 
Das ist völlig ausgeschlossen.
die gleichen Rechte – takie same prawa 
 
Männer und Frauen haben die gleichen Rechte.
der Frauenanteil – udział, odsetek kobiet 
 
Der Frauenanteil an Universitäten ist hoch.
gut bezahlt – dobrze płatny
 
Hast du eine gut bezahlte Arbeit?
die Gleichheit der Geschlechter – równość płci 
 
Die Gleichheit der Geschlechter ist ein Prinzip von modernen Staaten.
auf etwas beruhen (mit Dativ) – polegać na czymś (z celownikiem) 
 
Unsere Beziehung beruht auf Vertrauen.
die Voraussetzung erfüllen – spełniać warunek, założenie
 
Wurden alle Voraussetzungen erfüllt?
Die Chancengleichheit ist eine wichtige Voraussetzung für moderne Staaten. 
die Kinderbetreuung – opieka nad dziećmi
 
entlasten – odciążać 
 
Ich entlaste meine Eltern im Haushalt. 
Ich muss die Wahrheit sagen und mein Gewissen entlasten. 
berufstätig – czynny zawodowo
Sie ist eine berufstätige Frau. 
die Pflichten übernehmen – przejmować obowiązki
Welche Pflichten willst du übernehmen?
die Vereinbarkeit – pogodzenie 
 
Die Vereinbarkeit von Schul- und Hauspflichten ist nicht so einfach. 
erleichtern – ułatwiać
Du hast mir das Verständnis des Problems erleichtert. 
zugunsten (mit Genitiv, nachgestellt auch mit Dativ) – na czyjąś rzecz, korzyść (z dopełniaczem, po rzeczowniku również z celownikiem)
 
Mir zugunsten bleibt er nicht im Ausland.
einschränken – ograniczać
Die Frauenrechte sollten nicht eingeschränkt werden.
der Aufsichtsrat, die Aufsichtsräte – rada nadzorcza 
 
Er ist Mitglied des Aufsichtsrats.
der Vorstand, die Vorstände – zarząd 
 
Sie gehört dem Vorstand an.
der Studiengang, die Studiengänge – kierunek studiów 
 
Für welchen Studiengang hast du dich entschieden?
der Bereich, die Bereiche – zakres 
 
Das fällt nicht in meinen Bereich.
verwirklichen – urzeczywistniać 
 
Ich konnte meinen Traum nicht verwirklichen.
die Chancengleichheit – równość szans 
 
Gibt es eine Chancengleichheit in Polen?
die Entscheidungsposition – stanowisko decyzyjne 
 
Nicht so viele Frauen haben Entscheidungspositionen.
– ausreichend – wystarczająco
 
Sie verdienen ausreichend viel.
eingreifen – interweniować
 
Der Vater hat in den Streit der Kinder eingegriffen.
gesetzlich – prawny, ustawowy 
 
Heute haben wir einen gesetzlichen Feiertag.
die Regelung, die Regelungen – regulacja 
 
Alle sollten über gesetzliche Regelungen informiert werden.
die Chancengerechtigkeit – sprawiedliwość w odniesieniu do szans 
für etwas sorgen – troszczyć się o coś, zapewniać coś 
 
Heute machen wir eine Party und ich sorge für Getränke.
sich etwas zum Ziel setzen – postawić sobie coś za cel
 
Ich habe mir zum Ziel gesetzt, fünf Fremdsprachen zu lernen. 
entscheidend – decydujący
 
Diese Woche wird entscheidend sein.
rechtlich – prawny
 
Nicht jeder versteht rechtliche Fragen.
das Rollenverständnis – rozumienie ról
 
Welches Rollenverständnis haben die Frauen in Europa?
 
– das Selbstverständnis – rozumienie samego siebie, samoświadomość 
 
Er muss ein neues Selbstverständnis entwickeln.
Tu jeszcze wstawiam kilka ciekawych obrazków do tematu równości, które można wykorzystać na lekcjach:
 

http://niemieckipoludzku.pl/wp-content/uploads/2012/10/chancengleichheit.gif

 
 
 
 
Sich vorstellen – Przedstawiać się

Sich vorstellen – Przedstawiać się

Dzisiaj zajmę się tym, jak po niemiecku możemy się przedstawić. Tutaj miły pan się nam przedstawia:

Zacznijmy więc:

Wie heißt du? – Jak się nazywasz?
Ich heiße… – Nazywam się…
Wie heißen Sie? – Jak pan / pani się nazywa?
Ich heiße… – Nazywam się…
Ich bin…– Jestem…
Ich heiße Magda. – Nazywam się Magda.
Ich bin Magda. – Jestem Magda.
Wie ist dein Name? – Jak masz na imię / na nazwisko?
Mein Name ist…– Mam na imię / na nazwisko…
der Name – nazwisko

I tutaj pojawia się nieścisłość. „Name” znaczy „nazwisko”, ale na co dzień Niemcy często mówią: „Mein Name ist Eva” zamiast „Mein Vorname ist Eva”. To po prostu konwencja językowa. 

der Nachname / der Familienname – nazwisko
der Vorname – imię
Magdalena ist mein Vorname. – Magdalena to moje imię.
Surowiec ist mein Nachname.- Surowiec to moje nazwisko.
Darf ich mich vorstellen? – Czy mogę się przedstawić.
Ja, bitte. – Tak, proszę. 

Ich komme aus… – Pochodzę z…
Polen – Polska
Deutschland – Niemcy
England – Anglia 

Ich komme aus Polen. – Pochodzę z Polski.
Ich komme aus Deutschland. – Pochodzę z Niemiec.  
Ich wohne in… – Mieszkam w…
Ich wohne in Berlin. – Mieszkam w Berlinie.
Ich wohne in Warschau.- Mieszkam w Warszawie.
Ich wohne in London.- Mieszkam w Londynie. 

Ich arbeite in… – Pracuję w…
Ich arbeite in Berlin. – Pracuję w Berlinie.
Ich arbeite in Warschau. – Pracuję w Warszawie.
Ich arbeite in London. – Pracuję w Londynie.
Poznaliśmy więc dzisiaj kilka czasowników:
heißen – nazywać się (zauważmy, że po niemiecku nie jest to czasownik zwrotny, czyli nie ma zaimka zwrotnego „się”)
kommen – pochodzić, przychodzić
wohnen – mieszkać
arbeiten – pracować 

Możemy więc już zbudować kilka prostych zdań, aby krótko opowiedzieć o sobie:

Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Magdalena Surowiec. Ich komme aus Polen. Ich wohne in Warschau. Ich arbeite in Warschau. 

Z dwóch ostatnich zdań możemy zrobić jedno:
Ich wohne und arbeite in Warschau. – Mieszkam i pracuję w Warszawie.

„und“ to spójnik, którym połączymy 2 zdania. „Und” oznacza „i, oraz, a”. 

Tu jeszcze coś bardziej zaawansowanego:

http://www.wiegehtsgerman.com/lesson/plan/1286/meeting_people

Sich vorstellen – Przedstawiać się

Przywitajmy się. Cz. 2

Pisałam już o tym, jak się witamy i żegnamy po niemiecku. Teraz przedstawiam zasoby online do tematu:

http://german.about.com/od/vocabularytips/a/Learn-German-Greetings.htm

Na powyższej stronie tłumaczenia są po angielsku, ale w dzisiejszych czasach chyba nikt nie ma z tym językiem problemu.

Tutaj zaś możemy również posłuchać słówek:

http://www.niemiecki.slowka.pl/artykuly,jezyk-niemiecki-zwroty-podstawowe-z-mp3,m,491.html

A tu wita nas sam Goethe w swoim wirtualnym domu:

Tu są również formuły do zapoznawczych rozmów, choć nieco bardziej zaawansowane:

http://www.wiegehtsgerman.com/lesson/plan/1286/meeting_people

Kolejna strona podpowiada nam, jak kogoś zapytamy o samopoczucie:

http://www.wiegehtsgerman.com/lesson/plan/1444/how_are_you

Ach, nie bez powodu mówi się, że internet to sieć, bo to przecież sieć bez ograniczonej pojemności. I ile wspaniałych rzeczy można w niej znaleźć, które też uczniom mogą ułatwić życie, bo przecież nie tylko podręczniki mamy dzisiaj do dyspozycji!

Sich vorstellen – Przedstawiać się

Przywitajmy się. Cz. 1

A: Guten Tag!

B: Guten Tag. Wie geht es dir?

A: Danke, gut. Und dir?

B: Auch gut.

Tak mogłaby wyglądać przykładowa rozmowa.  Zacznijmy więc!

Guten Morgen! – dzień dobry, mówimy tak mniej więcej do 10:00 rano, chociaż w praktyce Niemcy mówią „guten Morgen” czasami nawet o 13:00.

 Guten Tag! – dzień dobry

Guten Abend! – dobry wieczór

Hallo! – cześć (tylko na powitanie)

Hi! – cześć (też tylko na powitanie)

Wie geht’s? – Co słychać?

Wie geht’s dir? – Co słychać u Ciebie? Jak ci idzie?

Wie geht’s euch? – Co słychać u was?

Wie geht’s Ihnen? -Co słychać u pana / pani / państwa?

Und dir? – A tobie?

Und Ihnen? – A pani / panu / państwu?

 Gut. – Dobrze.

Ziemlich gut. – Całkiem dobrze.

Sehr gut. – Bardzo dobrze.

Prima. – Wspaniale.

Toll. – Wspaniale.

Super. – Super.

Nicht schlecht. – Nieźle.

Schlecht. – Źle.

Wiadomo, że podobnie jak w Polsce, w Niemczech też „schlecht” powiemy raczej do kogoś, kogo znamy bardzo dobrze. Kurtuazja nakazuje powiedzieć „gut”. Najłatwiej jest powiedzieć „super”, ale popiszmy się też innymi słówkami 🙂

A jak się pożegnać?

 Gute Nacht! – dobranoc!

Tschüs! – cześć (tylko na pożegnanie)

Servus! (rzadko używane) – cześć

Auf Wiedersehen! – do widzenia

Bis bald! – do zobaczenia wkrótce

Bis dann! – do zobaczenia później

Bis später! – do zobaczenia później

Bis zum nächsten Mal! – do następnego razu

Tu już nam się pojawiły antonimy:

gut – schlecht, czyli dobry – zły

oraz synonimy:

 toll = prima = super

Wielu Niemców używa angielskiego słowa „cool„. Es geht mir cool!

Przetłumaczmy więc powyższy dialog na polski:

A: Guten Tag! (dzień dobry)

 B: Guten Tag. Wie geht es dir? (Dzień dobry. Jak idzie?)

 A: Danke, gut. Und dir? – (Dziękuję, dobrze. A tobie?)

 B: Auch gut. (Też dobrze).

Pojawiło się tu jeszcze słówko „auch”, czyli „też, również”.

Geht es dir gut? – Czy idzie ci dobrze?

 Geht es dir auch gut? – Czy tobie też idzie dobrze?

Geht es dir toll? – Czy idzie ci wspaniale?

 Geht es dir auch toll? – Czy tobie też idzie wspaniale?

Często możemy usłyszeć zwrot „Was gibt’s Neues?”, czyli „Co nowego słychać?” Możemy odpowiedzieć:

Nichts Neues – nic nowego.

… lub powiedzieć, co u nas słychać.

Warto znać jeszcze zwroty:

Nichts zu danken / gern geschehen – nie ma za co.

Na koniec przedstawiam bardzo popularną piosenkę do zwrotów służących do powitania i  pożegnania:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hTYGKcvEPOw

Tu przedstawiam „Das Hallo Lied”, która jest nieco trudniejsza, ale możemy po prostu spróbować z niej wyłapać jakieś zwroty 🙂