Słownictwo do tematu „religia”

Słownictwo do tematu „religia”

W ramach cyklu związanego z historią przygotowałam na dzisiaj słownictwo do tematu „religia”. Najpierw kilka ogólnych pojęć odnoszących się do największych światowych religii:

die Konfession – wyznanie 
die Religion – religia 
eine monotheistische Religion – religia monoteistyczna
eine polytheistische Religion – religia politeistyczna 

das Christentum – chrześcijaństwo
der Christ – chrześcijanin
die Christin – chrześcijanka
christlich – chrześcijański
die Christenheit – chrześcijanie (to pojęcie oznacza wszystkich chrześcijan)
die römisch-katholische Kirche – Kościół rzymsko-katolicki
der Katholizismus – katolicyzm
die orthodoxe Kirche – Kościół prawosławny
die griechisch-orthodoxe Kirche – Kościół grecko-prawosławny
die protestantische Kirche – Kościół protestancki 
der Protestantismus – protestantyzm
die anglikanische Kirche – Kościół anglikański 
evangelisch – ewangelicki 

der Judaismus – judaizm 
das Judentum – żydzi (to pojęcie oznacza grupę ludzi, wszystkich żydów)
der Jude  – żyd
die Jüdin – żydówka
jüdisch – żydowski 

der Buddhismus – buddyzm
der Buddhist – buddysta
die Buddhistin – buddystka
buddhistisch – buddyjski, w obrządku buddyjskim 

der Hinduismus – hinduizm
der Hindu – hinduista
die Hindufrau – hinduistka 
der Islam – islam 
islamisch – islamski
der Muslim – muzułmanin

die Muslimin – muzułmanka 
muslimisch – muzułmański  

Czas na uporządkowane alfabetycznie słówka do tematu „religia”:

der Abt – opat, przełożony zakonu
die Äbtissin – opatka, przeorysza
das Alte Testament – Stary Testament
der Andersgläubige – innowierca
der Antisemitismus – antysemityzm
die Askese – asceza
die Auferstehung – zmartwychwstanie
die Beichte – spowiedź
der Beichtstuhl – konfesjonał
die Beschneidung – obrzezanie
die Bibel – Biblia
der Bischof – biskup 
die Christmesse / die Christmette – pasterka
der Davidstern – gwiazda Dawida
das Dogmat – dogmat
der Dom – katedra
die Dreieinigkeit / die Dreifaltigkeit – Trójca święta
der Ehrenmord – morderstwo honorowe
die Ehrverletzung – naruszenie czci
der Engel – anioł
die Erbsünde – grzech pierworodny
das Evangelium – Ewangelia
die Exkommunikation – ekskomunika 
die Eucharistie – Eucharystia
der Fasten – post
die Firmung – bierzmowanie (w obrządku rzymsko-katolickim)
der Fundamentalismus – fundamentalizm
das Gebet – modlitwa
der Gegenpapst – antypapież
die Gegenreformation – kontrreformacja
der Geistliche – duchowny
der Gelehrte – uczony
der Glaube – wiara
das Glaubensbekenntnis – wyznanie wiary
die Glaubensfreiheit – wolność wyzwania
der Gott – Bóg / bóg
die Götter – bogowie 
die Göttin – bogini
der Gottesdienst – nabożeństwo
der/das Habit – habit
häretisch – heretycki
der Hedonismus – hedonizm
der Heide – poganin
der Heilige Geist – Duch święty
die Heilige Schrift – Pismo święte
der heilige Vater – ojciec święty
die Hölle – piekło
das Höllenfeuer – ogień piekielny
die jüdische Gemeinde – gmina żydowska
das jüngste Gericht – sąd ostateczny
die Kapelle – kaplica
der Kardinal – kardynał
das Kastensystem – system kastowy
die Kirche – kościół
die Kommunion – komunia
die Konfirmation – bierzmowanie (w obrządku protestanckim)
konservativ – konserwatywny
die Kontemplation – kontemplacja
der Koran – Koran
die Kreuzigung – ukrzyżowanie
der Kreuzzug – wyprawa krzyżowa
der Kult – kult
liberal – liberalny
der Märtyrer – męczennik
die Meditation – medytacja
der Messdiener – ministrant
die Messe – msza
der Mönch – mnich
die Moschee – meczet
die Mythologie – mitologia
das Neue Testament – Nowy Testament
die Nonne – zakonnica
die Offenbarung – objawienie
der Orden – zakon
die Ordensschwester – siostra zakonna
orthodox – ortodoksyjny
der Papst – papież
die Papstwahl – wybór papieża
der Pilger – pielgrzym
die Pilgerfahrt / die Wallfahrt – pielgrzymka
der Pfarrer – ksiądz, pastor 
die Predigt – kazanie
der Priester – ksiądz
progressiv – progresywny
der Prophet – prorok
der Rabbiner  – rabin
die Reformation – reformacja
die Religionsfreiheit – wolność religijna
die Sekte – sekta
die Soutane – sutanna
die Staatsreligion – religia państwowa
die Stammesreligion – religia plemienna
die Sünde – grzech
die Synagoge – synagoga
die Verehrung – cześć, oddawanie czci, adoracja
die Taufe – chrzest
der Tempel – świątynia
der Totenkult – kult zmarłych
die Überlieferung – przekaz ustny
die Verfolgung – prześladowanie
die Weltreligion – religia świata
die Wiedergeburt, die Reinkarnation – reinkarnacja
die Zehn Gebote – 10 przykazań
die Zeitrechnung – rachuba czasu 

W kolejnym poście pojawią się czasowniki do tematu wraz z przykładami zastosowania.
Słownictwo do tematu „religia”

Historia. Słownictwo związane ze społeczeństwem


Kolejna część mojej historycznej serii. Mam nadzieję, że to słownictwo będzie pomocne. Starałam się je opracować jak najdokładniej.

der Abgeordnete – poseł
der Adel – szlachta, arystokracja
der Adelsmann – szlachcic
der Anführer – przywódca
die Aristokratie – arystokracja
die Ägypter – Egipcjanie
der Attentäter – zamachowiec
der Barbar – barbarzyńca
der Bauer – rolnik
die Bevölkerung – ludność
der Bote / der Gesandte – posłaniec
der Bürger – obywatel
der Diktator – dyktator
die Dynastie – dynastia 
der Edelmann – szlachcic 
der Fürst – książę
die Fürstin – księżna
der Geistliche – dychowny
die Gemeinschaft– wspólnota
der General – generał
das Geschlecht – ród
die Gesellschaft– społeczeństwo
        – die bürgerliche Gesellschaft – społeczeństwo mieszczańskie
        – die Schicht der Gesellschaft – warstwa społeczeństwa
        – die Standesgesellschaft – społeczeństwo stanowe
die Griechen – Grecy
die Heiden – poganie
die Herrschaft – panowanie
der Herrscher – władca
der Herzog – książę
die Herzogin – księżna
die Hofgesellschaft – dworzanie
der Höfling – dworzanin
der Höhlenmensch – jaskiniowiec
der Kaiser – cesarz
die Kaiserin– cesarzowa
der Kanzler – kanclerz
der Kaufmann – kupiec
die Kelten – Celtowie
der König – król
die Königin – królowa
der Königshof – dwór królewski
der Königssohn – syn króla, królewicz
die Königstochter – córka króla, królewna
der Krieger – wojownik
der Kronprinz – następca tronu
die Kronprinzessin – następczyni tronu
der Kurfürst – książę elektor
der Leibeigene – chłop pańszczyźniany
der Nachfolger – następca
der Oberst – pułkownik
der Page – paź
der Papst – papież
der Pharao – faraon
der Präsident – prezydent
der Premier / der Premierminister – premier
der Priester – ksiądz, kapłan
der Prinz – książę
die Prinzessin – księżniczka
der Ritter – rycerz
die Römer – Rzymianie
der Senator – senator
die Slawen (der Slawe, die Slawin) – Słowianie (Słowianin, Słowianka)
der Soldatżołnierz
das Staatsoberhaupt – głowa państwa
der Stamm – plemię
der Stand – stan
der Thronfolger – następca tronu
das Volk – lud
die Untertanen – poddani
der Zar – car
die Zarin – caryca
Słownictwo do tematu „religia”

Historia. Słownictwo związane z ustrojem państwa

Słownictwo związane z ustrojem państwa, a także ogólnie z państwem:

der Staat – państwo
die Staatsform – ustrój państwa
das Abendland – Zachód, kraje zachodnie
der Absolutismus – absolutyzm
die Alleinherrschaft – autokracja
die Demokratie – demokracja
die Diktatur– dyktatura
der Faschismus – faszyzm
der Feudalismus – feudalizm
der Feudalstaat – państwo feudalne
das Fürstentum – księstwo
das Herzogtum – księstwo
der Kapitalismus – kapitalizm
der Kirchenstaat – państwo kościelne
das Königreich – królestwo
die Monarchie – monarchia
das Morgenland – Wschód, kraje wschodnie
der Nationalsozialismus – narodowy socjalizm
das Reich – imperium
  • das Dritte Reich – Trzecia Rzesza
  • das Römische Reich – Cesarstwo Rzymskie
  • das Reich der Mitte – Państwo Środka
die Republik – republika
die Revolution – rewolucja
  • bürgerliche Revolution – rewolucja obywatelska
  • industrielle Revolution – rewolucja przemysłowa
  • kommunistische Revolution – rewolucja komunistyczna
  • sozialistische Revolution – rewolucja socjalistyczna
der Sozialismus – socjalizm
der Totalitarismus – totalitaryzm
die Volksrepublik – republika ludowa
die Zivilisation – cywilizacja
Słownictwo do tematu „religia”

Historia. Słownictwo związane z epokami


Dzisiaj rozpoczynam cykl słownictwa związanego z historią. Na pierwszy ogień idzie ogólne słownictwo: jednostki czasu oraz słownictwo związane z epokami. Następnym razem opublikuję listę słówek dotyczących ustroju państw.

die Geschichte – historia
die Geschichtswissenschaft – nauka o historii
die Geschichtsschreibung– historiografia
die Vergangenheit – przeszłość
die Gegenwart – teraźniejszosć
die Zukunft – przyszłość
das Jahr – rok
das Jahrzehnt – dziesięciolecie/dekada
das Jahrhundert – wiek
die Ära – era
die Epoche – epoka
das Zeitalter – epoka
das Altertum – starożytność
die Altsteinzeit – paleolit
die Antike – antyk
die Aufklärung – oświecenie
der/das Barock – barok
die Bronzezeit – epoka brązu
die Eisenzeit – epoka żelaza
die Finanzkrise – kryzys finansowy
die Globalisierung – globalizacja
der Imperialismus – imperializm
die Industrialisierung – uprzemysłowienie
die Jungsteinzeit – neolit / młodsza epoka kamienia
der Kolonialismus – kolonializm
das Kolonialzeitalter – epoka kolonializmu
die Mittelsteinzeit– mezolit / środkowy okres epoki kamienia
das Mittelalterśredniowiecze
die Neuzeit– czasy nowożytne
die Renaissance – renesans
die Revolutionszeit – czas rewolucji
die Spätantike – późny antyk
die Steinzeit – epoka kamienia łupanego
die Urgeschichte – prehistoria
die Vorgeschichte – prehistoria
die Wirtschaftskrise – kryzys gospodarczy 
die Zivilisation – cywilizacja