W ramach cyklu związanego z historią przygotowałam na dzisiaj słownictwo do tematu „religia”. Najpierw kilka ogólnych pojęć odnoszących się do największych światowych religii:

die Konfession – wyznanie 
die Religion – religia 
eine monotheistische Religion – religia monoteistyczna
eine polytheistische Religion – religia politeistyczna 

das Christentum – chrześcijaństwo
der Christ – chrześcijanin
die Christin – chrześcijanka
christlich – chrześcijański
die Christenheit – chrześcijanie (to pojęcie oznacza wszystkich chrześcijan)
die römisch-katholische Kirche – Kościół rzymsko-katolicki
der Katholizismus – katolicyzm
die orthodoxe Kirche – Kościół prawosławny
die griechisch-orthodoxe Kirche – Kościół grecko-prawosławny
die protestantische Kirche – Kościół protestancki 
der Protestantismus – protestantyzm
die anglikanische Kirche – Kościół anglikański 
evangelisch – ewangelicki 

der Judaismus – judaizm 
das Judentum – żydzi (to pojęcie oznacza grupę ludzi, wszystkich żydów)
der Jude  – żyd
die Jüdin – żydówka
jüdisch – żydowski 

der Buddhismus – buddyzm
der Buddhist – buddysta
die Buddhistin – buddystka
buddhistisch – buddyjski, w obrządku buddyjskim 

der Hinduismus – hinduizm
der Hindu – hinduista
die Hindufrau – hinduistka 
der Islam – islam 
islamisch – islamski
der Muslim – muzułmanin

die Muslimin – muzułmanka 
muslimisch – muzułmański  

Czas na uporządkowane alfabetycznie słówka do tematu „religia”:

der Abt – opat, przełożony zakonu
die Äbtissin – opatka, przeorysza
das Alte Testament – Stary Testament
der Andersgläubige – innowierca
der Antisemitismus – antysemityzm
die Askese – asceza
die Auferstehung – zmartwychwstanie
die Beichte – spowiedź
der Beichtstuhl – konfesjonał
die Beschneidung – obrzezanie
die Bibel – Biblia
der Bischof – biskup 
die Christmesse / die Christmette – pasterka
der Davidstern – gwiazda Dawida
das Dogmat – dogmat
der Dom – katedra
die Dreieinigkeit / die Dreifaltigkeit – Trójca święta
der Ehrenmord – morderstwo honorowe
die Ehrverletzung – naruszenie czci
der Engel – anioł
die Erbsünde – grzech pierworodny
das Evangelium – Ewangelia
die Exkommunikation – ekskomunika 
die Eucharistie – Eucharystia
der Fasten – post
die Firmung – bierzmowanie (w obrządku rzymsko-katolickim)
der Fundamentalismus – fundamentalizm
das Gebet – modlitwa
der Gegenpapst – antypapież
die Gegenreformation – kontrreformacja
der Geistliche – duchowny
der Gelehrte – uczony
der Glaube – wiara
das Glaubensbekenntnis – wyznanie wiary
die Glaubensfreiheit – wolność wyzwania
der Gott – Bóg / bóg
die Götter – bogowie 
die Göttin – bogini
der Gottesdienst – nabożeństwo
der/das Habit – habit
häretisch – heretycki
der Hedonismus – hedonizm
der Heide – poganin
der Heilige Geist – Duch święty
die Heilige Schrift – Pismo święte
der heilige Vater – ojciec święty
die Hölle – piekło
das Höllenfeuer – ogień piekielny
die jüdische Gemeinde – gmina żydowska
das jüngste Gericht – sąd ostateczny
die Kapelle – kaplica
der Kardinal – kardynał
das Kastensystem – system kastowy
die Kirche – kościół
die Kommunion – komunia
die Konfirmation – bierzmowanie (w obrządku protestanckim)
konservativ – konserwatywny
die Kontemplation – kontemplacja
der Koran – Koran
die Kreuzigung – ukrzyżowanie
der Kreuzzug – wyprawa krzyżowa
der Kult – kult
liberal – liberalny
der Märtyrer – męczennik
die Meditation – medytacja
der Messdiener – ministrant
die Messe – msza
der Mönch – mnich
die Moschee – meczet
die Mythologie – mitologia
das Neue Testament – Nowy Testament
die Nonne – zakonnica
die Offenbarung – objawienie
der Orden – zakon
die Ordensschwester – siostra zakonna
orthodox – ortodoksyjny
der Papst – papież
die Papstwahl – wybór papieża
der Pilger – pielgrzym
die Pilgerfahrt / die Wallfahrt – pielgrzymka
der Pfarrer – ksiądz, pastor 
die Predigt – kazanie
der Priester – ksiądz
progressiv – progresywny
der Prophet – prorok
der Rabbiner  – rabin
die Reformation – reformacja
die Religionsfreiheit – wolność religijna
die Sekte – sekta
die Soutane – sutanna
die Staatsreligion – religia państwowa
die Stammesreligion – religia plemienna
die Sünde – grzech
die Synagoge – synagoga
die Verehrung – cześć, oddawanie czci, adoracja
die Taufe – chrzest
der Tempel – świątynia
der Totenkult – kult zmarłych
die Überlieferung – przekaz ustny
die Verfolgung – prześladowanie
die Weltreligion – religia świata
die Wiedergeburt, die Reinkarnation – reinkarnacja
die Zehn Gebote – 10 przykazań
die Zeitrechnung – rachuba czasu 

W kolejnym poście pojawią się czasowniki do tematu wraz z przykładami zastosowania.