Dzisiaj chciałabym omówić kilka ciekawych czasowników, które często są przez uczących się nieużywane. Chodzi o czasowniki związane z myleniem się.

1) sich irren – oznacza „mylić się”, także w znaczeniu „rozczarować się”:

Du irrst dich gewaltig. – Bardzo się mylisz. 

In diesem Punkt haben wir uns geirrt. – W tym punkcie/aspekcie pomyliliśmy się. 

Ich habe mich in dir geirrt. – Pomyliłem się co do ciebie. 

W tym znaczeniu możemy stosować czasownik również bez „sich”:

Wenn ich nicht irre, wohnen sie hier.  – Jeśli się nie mylę, to oni tutaj mieszkają.

Używamy tego czasownika, kiedy pomylimy ze sobą dwie rzeczy (zwei Sachen miteinander verwechseln):

Ich habe mich im Datum geirrt. – Pomyliłam się w dacie.

Wir haben uns in der Hausnummer geirrt. – Pomyliliśmy się w numerze domu.

2) sich verlaufen – zgubić się (ale w trakcie chodzenia, a nie jazdy)

Die Touristen haben sich verlaufen. – Turyści się zgubili.

Ich habe mich verlaufen, weil ich die Stadt nicht gekannt habe.  – Zgubiłam się, bo nie znałam tego miasta.

3) sich verfahren – zgubić się w trakcie jazdy

Mein Freund hat sich in der Stadt verfahren. – Mój chłopak zgubił się w mieście (jadąc).

4) sich verschreiben – pomylić się, zrobić błąd przy pisaniu

Auf der zweiten Seite habe ich mich verschrieben. – Na drugiej stronie zrobiłem błąd w pisaniu / pomyliłem się w pisaniu.

Der Student hat sich verschrieben. – Student pomylił się w pisaniu.

5) sich verrechnen – popełnić błąd w liczeniu

Der Schüler hat sich bei dieser Aufgabe verrechnet. – Uczeń popelnił w tym zadaniu błąd w liczeniu.

Der Verkäufer hat sich um 5 Euro verrechnet. – Sprzedawca pomylił się o 5 euro.

W poprzednim zdaniu „sich verrechnen” możemy zastąpić „sich irren”, bo „sich irren” oznacza również pomylenie się w rachunkach, czyli:

Der Verkäufer hat sich um 5 Euro verrechnet. – Sprzedawca pomylił się o 5 euro.

Ich habe mich um einen Tag geirrt. – Pomyliłam się o dzień.

6) sich verlesen – popełnić błąd w czytaniu

Du hast dich bestimmt verlesen. – Na pewno pomyliłeś się przy czytaniu.

In der englischen Geschichte habe ich mich mehrmals verlesen. – W tej angielskiej historii kilka razy popełniłam błąd w czytaniu.

7) sich vertippen – pomylić się przy maszynopisaniu

Die Sekretärin vertippt sich dauernd. – Sekretarka ciągle myli się przy maszynopisaniu.

Istnieją również zwroty:

a) einen Fehler machen – czyli po prostu „zrobić błąd”. Możemy więc powiedzieć:

Ich habe beim Lesen / beim Schreiben einen Fehler gemacht. – Zrobiłam błąd w czytaniu / w pisaniu.

Die Schüler haben im Diktat viele Fehler gemacht. – Uczniowie zrobili w dyktandzie wiele błędów.

b) einen Fehler begehen – oznacza również „popełnić błąd”, ale tu nie chodzi o błąd w czytaniu czy pisaniu, ale o błąd życiowy, np.:

In meinem Leben habe ich viele Fehler begangen. – W moim życiu popełniłem wiele błędów.

Er hat mit dieser Scheidung einen großen Fehler begangen. – Tym rozwodem on popełnił duży błąd.