Dzisiaj chciałabym omówić różnicę pomiędzy słowami „der Wandel” i „die Veränderung”. Oba te słowa tłumaczy się jako „zmiana”, ale nie można używać ich zamiennie. 

„Der Wandel” oznacza najczęściej zmianę na przestrzeni epok, zmianę o szerszym zasięgu. 
Im Wandel der Zeiten ist das Leben der Frauen anders geworden. – Na przestrzeni epok życie kobiet stało się inne. 
Der Wandel kann politisch, sozial, technologisch sein. – Zmiana może być polityczna, społeczna, technologiczna.
Ein Wandel hat sich vollzogen. – Zmiana się dokonała. (Tu będzie chodziło o zmianę w szerszym zakresie, np. właśnie w sensie historycznym czy społecznym).
Jako synonim do „der Wandel“ można podać „der Umbruch“, „die Wende” (chociaż nie są to oczywiście stuprocentowe synonimy. Bardzo mało jest 100% synonimów).
„Die Veränderung” oznacza zmianę w węższym zakresie, raczej w życiu codziennym, chociaż „die Veränderung” można czasami odnieść też do zmiany w sensie historycznym.
Die Veränderung des Textes ist notwendig. – Zmiana tekstu jest konieczna.
Hier ist eine Veränderungeingetreten. – Tu nastąpiła zmiana.
„Die Änderung“ można prawie zawsze używać zamiennie z „die Veränderung”, chociaż jest to zmiana jeszcze w węższym zakresie niż „die Veränderung”.
eine Änderung der Meinung – zmiana zdania
eine Änderung der Situation – zmiana sytuacji