die Gunst der Stunde nutzen – wykorzystać okazję

Ich habe die Gunst der Stunde genutzt und die Festanstellung aufgegeben. – Wykorzystałam okazję i zrezygnowałam ze stałej pracy.
Słowo „der Unterricht” bardzo często jest źle stosowane.  

der Unterricht – oznacza ogół lekcji, może oznaczać też jedną lekcję. Słowo występuje w liczbie pojedynczej. W liczbie mnogiej należy powiedzieć „die Unterrichtsstunden”

Der Unterricht dauert heute von 8 bis 15 Uhr. – Lekcje trwają dzisiaj od 8 do 15. 

Hast du morgen Unterricht? – Czy masz jutro lekcje?

das Seminar – ćwiczenia, zajęcia na studiach
Ich habe morgen 5 Seminare. – Mam jutro 5 zajęć. 
die Stunde (die Unterrichtsstunde) – lekcja
Die erste Stunde beginnt um 7:55 Uhr. – Pierwsza lekcja zaczyna się o 7:55. 

Słowa „erhalten”, „bekommen” i „kriegen” to synonimy, ale różnią się na poziomie stylistycznym. Słowo „erhalten” jest dosyć podniosłe, podczas gdy „kriegen” używa się głównie w języku mówionym i nie można tak napisać np. w oficjalnym piśmie.
erhalten – erhielt – hat erhalten
bekommen – bekam – hat bekommen
kriegen – kriegte – hat gekriegt

erhalten – otrzymać 

Die Königin hat während des Besuchs in Australien viele Geschenke erhalten. –
Królowa otrzymała podczas wizyty w Australii wiele prezentów. 

bekommen – otrzymać, dostać 

Was hast du von deinen Freunden bekommen? – Co dostałeś od przyjaciół? 

Ich habe mein Gehalt noch nicht bekommen. – Jeszcze nie otrzymałem mojej pensji. 

Gestern Nachmittag haben wir Post bekommen. – Wczoraj popołudniu dostaliśmy pocztę.

kriegen – dostać 

Er kriegt 10 Euro für die Stunde. – On dostaje 10 euro za godzinę.

Gutes Gelingen! – powodzenia! Czasami mówi się tak zamiast „Viel Erfolg!” 

etw. greifbar haben – mieć coś pod ręką, w zasięgu ręki 

Meine Tasche steht auf dem Schreibtisch, weil ich sie immer greifbar haben will. – Moja torebka stoi na biurku, bo zawsze chcę ją mieć w zasięgu ręki. 

etw. in die Finger holen – wziąć coś w ręce 

Vielleicht hole ich das Buch noch einmal in die Finger. – Byź może jeszcze wezmę tę książkę do ręki. 

im Begriff sein, etw. zu tun – właśnie zamierzać coś zrobić 

Sie war gerade im Begriff, einkaufen zu fahren. – Ona właśnie zamierzała pojechać na zakupy.

für meine Begriffe – według mojej wiedzy 

Für meine Begriffe war es kein Wissenschaftler, sondern ein Laie. – Według mojej wiedzy to nie był naukowiec, lecz laik.