flanieren – spacerować, przechadzać się


Gestern bin ich in der Stadt flaniert, weil ich nichts Besonderes zu tun hatte. – Wczoraj przechadzałam się po mieście, bo nie miałam nic specjalnego do roboty. 

der Ami – skrót od „der Amerikaner”, często stosowany 

In dieser Region von Europa leben ziemlich viele Amis. – W tym regionie Europy żyje stosunkowo wielu Amerykanów. 

frankiert – z nalepionym znaczkiem, dot. listów 

Hierhin wirft man frankierte Briefe. – Tutaj wrzuca się listy z nalepionymi znaczkami. 

sich verzetteln – rozdrabniać się 

Du machst zu viele Sachen auf einmal, du darfst dich nicht verzetteln. – Robisz zbyt wiele rzeczy naraz, nie wolno ci się rozdrabniać. 

sich übernehmen – przeliczać się, brać na siebie zbyt wiele 

Statt sich zu erholen, übernimmt sie sich jeden Tag auf Arbeit. – Zamiast odpoczywać, bierze na siebie zbyt dużo codziennie w pracy. 

eine unterdrückte Nummer – zastrzeżony numer 

Sie hat leider eine unterdrückte Nummer. – Ona ma niestety zastrzeżony numer. 

alle Jubeljahre – bardzo rzadko 

Meine Verwandte kommt mich alle Jubeljahre besuchen. – Moja krewna bardzo rzadko przychodzi mnie odwiedzić.